Het Kerkkoor Driebergen, voorheen Hervormd Kerkkoor Driebergen, is opgericht op 1 september 1942 en staat ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40476455.

De vereniging stelt zich tot doel zingend dienstbaar te zijn aan het brengen van het Evangelie in ruime zin. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. De voor de vereniging geldende regels zijn vastgelegd in statuten. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin o.m. het jaarverslag, het financiële verslag en de bestuursverkiezing aan de orde komen.

Het koor is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond te Voorschoten en lid van de Royal School of Church Music te Croydon (Engeland).

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal acht leden die door de algemene vergadering worden benoemd voor een periode van vijf jaar.
Het bestuur bestuurt de vereniging en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstelling van het koor. Bepaalde onderdelen van zijn taak kan het bestuur overdragen aan een commissie. Het bestuur vergadert ongeveer acht keer per jaar.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

voorzitter – Tineke Sleeuwenhoek
algemeen adjunct – Ab van Westreenen
secretaris – Hester Gunster
2e secretaris – Ingrid van Dijk-Jansen
penningmeester – Rein Zoethout
bibliotheek – Tineke Sleeuwenhoek
sociale contacten – Ella van Oostenbrugge

Muziekcommissie

De muziekcommissie houdt zich voornamelijk bezig met de keuze van de koormuziek. Ze doet voorstellen voor nieuw in het repertoire op te nemen en te verwijderen nummers. Ook doet de commissie voorstellen voor de keuze van muziek voor concerten en andere uitvoeringen. Dat alles in overleg met de dirigent. De uiteindelijke beslissing  berust bij het bestuur. Namens het bestuur heeft de bibliothecaris zitting in de muziekcommissie.

De commissie bestaat uit:

Alie Kramer (voorzitter)
Theo van den Bos
Gijsbrecht van Leeuwen
Tineke Sleeuwenhoek (bibliotheek)
Else Vermunt
Marga van Yperen

Activiteitencommissie

De commissie doet voorstellen voor evenementen/activiteiten die niet direct te maken hebben met het zingen en/of het repertoire. De commissie organiseert bijeenkomsten voor de leden waarin andere activiteiten dan zingen centraal staan. Voorstellen voor koorreizen, voor ‘gezellige avonden’, barbecue, gezamenlijke uitstapjes etc. en de uitvoering daarvan.

De activiteitencommissie bestaat uit:
Marianne de Rooij
Els en Henk Kooij